Services
consulting
casting
assembly
storage

スチール機械的特性

機械的特性

規格 鋼種 引張応力、N/mm2、最小 耐力、N/mm2、最小 伸長性、%、最小 硬度、HRB、最大 柔軟性
曲げ角度 内側半径

JIS

G4304

G4305

G4312

SUS301 520 205 40 95 不要  
SUS302 520 205 40 90 不要  
SUS304 520 205 40 90 不要  
SUS304L 480 175 40 90 不要  
SUS304J3 480 175 40 90 不要  
SUH309 ok 205 40 95    
SUS309S 520 205 40 90 不要  
SUH310 590 205 35 95    
SUS310S 520 205 40 90 不要  
SUS316 520 205 40 90 不要  
SUS316L 480 175 40 90 不要  
SUS317 520 205 40 90 不要  
SUS321 520 205 40 90 不要  
SUS347 520 205 40 90 不要  
SUSXM7 480 175 40 90    
SUH409 360 175 22 80 180° 0.5 t (t<8mm),1.0 t (t>8mm)
SUH409L 360 175 25 80 180° 0.5 t (t<8mm),1.0 t (t>8mm)
SUS410 440 205 20 93 180° 1.0 time the thickness
SUS420J1 640 440 20 97    
SUS420J2 740 540 12 99    
SUS430 450 205 22 88 180° 1.0倍厚さ
SUS434 450 205 22 88 180° 1.0倍厚さ